2018 Spring Specials

NZ$200.00 NZ$156.00

Gold Pinot Noir 6 Pack

NZ$294.00 NZ$199.00

Dawn Special (6 bottles)

NZ$160.00 NZ$96.00

Mixed Sauvignon Blanc 6 Pack (6 bottles)

NZ$215.00 NZ$175.00

Saint Clair Wairau Reserve Sauvignon Blanc 2017 (6 bottles)

NZ$430.00 NZ$350.00

Saint Clair Wairau Reserve Sauvignon Blanc 2017 (12 bottles)